Pandas'ta Pivot Table (Özet Tablo) Fonksiyonunun Kullanımı

Verilerinize ilişkin özet tablola oluşturmak konusunda, Excel'deki pivot tablolara aşina olabilirsiniz. Burada, .pivot_table() metodunu kullanarak Python ve Pandas'ta nasıl pivot (özet) tablolar oluşturacağımızı öğreneceğiz. Elimden geldiğince öğrendiklerimi bu sayfaya ekleyeceğim.

Pivot Tablolar, verileri hızlı bir şekilde özetleyebilmek, verilerinizin nasıl göründüğüne dair bir fikir edinebilmek için önemli bir beceridir. İşlev, Pandas'ta da bulunan .groupby() yöntemine oldukça benzer, ancak burada daha sonra göreceğimiz gibi, önemli ölçüde daha fazla özelleştirme sunar.

Bu eğitimin sonunda şunları öğrenmiş olacaksınız:

 • pivot_table() fonksiyonu nasıl kullanılır? ve parametreleri neyi temsil eder.
 • Tekil indeks veya çoklu indeks kullanarak veriler nasıl gruplanır?
 • İndeksler ve sütunlar kullanılarak tablo nasıl daha farklı hale döndürülür?
 • Kendi toplama yöntemlerinizi nasıl belirleyip oluşturabilirsiniz?
 • Toplamlar nasıl hesaplanır ve eksik verilerle nasıl başa çıkılır?

Python'da Pivot Tablo Nasıl Oluşturulur

Pivot tablo, daha büyük bir tablonun verilerini, bu verileri 'işleyerek' özetlemeye yardımcı olan bir istatistik tablosudur. Microsoft Excel, PivotTable olarak bilinen pivot tabloyu popüler hale getirdi. Pandas, .pivot_table() fonksiyonunu kullanarak, Python'da özet tablolar oluşturmaya imkan sağlar. Fonksiyon, aşağıdaki varsayılan parametrelere sahiptir:

  # .pivot_table() fonksiyonunun sözdizimi;
  import pandas as pd
  pd.pivot_table(
  data=,
  values=None, 
  index=None, 
  columns=None, 
  aggfunc='mean', 
  fill_value=None, 
  margins=False, 
  dropna=True, 
  margins_name='All', 
  observed=False,
  sort=True )   

Metot/Yöntem bir Veri Çerçevesi (DataFrame) alır ve ardından bir DataFrame döndürür. Aşağıdaki tablo, fonksiyonda bulunan parametrelere genel bir bakış sağlar:

Parametre Varsayılan Değer Tanım / Açıklama
data= Özet Tablo haline getirilecek (Döndürülecek) Veri Çerçevesi (DataFrame)
values= Toplanacak sayı değerlerinin bulunduğu sütun (boşsa, tüm sayısal değerleri toplayacaktır)
index= Verilerin gruplanacağı sütun veya sütunlar. Tekil sütun için bir dize/string ifade olabilirken, çoklu sütunlar için bir dize/string listesi (list() yapısı) olmalıdır
columns= Verilerin gruplanacağı sütun veya sütunlar. Tekil sütun için bir dize/string ifade olabilirken, çoklu sütunlar için bir dize/string listesi (list() yapısı) olmalıdır
aggfunc= ‘mean’ Sayısal Veriler için "ortalama, toplama,...vb" fonksiyon veya fonksiyon listesi
fill_value= Eksik / Kayıp değerlerin yerine atanacak değer
dropna= True Tüm girişlerin NaN olduğu sütunları dahil etmemeyi seçmek için kullan
margins= False Satır ve Sütunlar ekleyin Toplam değerleri ekle
margins_name= ‘All’ Toplam satır/sütun adı
observed= False Sadece kategorik veriler içindir - Eğer True ise, sadece kategorik gruplar için gözlemlenen değerleri gösterir
sort= True Elde edilen değerlerin sıralanıp sıralanmayacağını belirtir.

Artık fonksiyonda bulunan parametreleri anladığınıza göre, veri setimizi yükleyelim ve verilerimizi keşfetmeye başlayalım.

Örnek Veri Çerçevesi (DataFrame) Oluşturalım

Bu eğitimi takip etmek için örnek bir Pandas Veri Çerçevesi (DataFrame) oluşturalım. DataFrame'i aşağııdaki GitHub sayfasındaki ilgili dosyadan pd.read_excel() işlevini kullanarak yükleyebiliriz. Ardından, .head() yöntemini kullanarak veri kümesinin ilk beş kaydını yazdırabiliriz.

import pandas as pd
df = pd.read_excel('https://github.com/datagy/mediumdata/raw/master/sample_pivot.xlsx', parse_dates=['Date'])
print(df.head())
Date Region Type Units Sales
0 2020-07-11 East Children's Clothing 18.0 306
1 2020-09-23 North Children's Clothing 14.0 448
2 2020-04-02 South Women's Clothing 17.0 425
3 2020-02-28 East Children's Clothing 26.0 832
4 2020-03-19 West Women's Clothing 3.0 33

Yukarıda gösterilen çıktıya dayanarak, çalışmak için beş sütunumuz olduğunu görebiliriz:

Sütun Adı Tanım/Açıklama
Date İşlem tarihi
Region İşlem bölgesi
Type Satılan giysi türü
Units Satılan birim sayısı
Sales Satışın maliyeti

Artık verilerle ilgili biraz daha fazla bilgimiz olduğuna göre, Pandas'ta ilk Pivot (Özet) Tablomuzu oluşturalım.

Pandas'ta Pivot Tablo Oluşturmak

İlk Pandas pivot tablonuzu oluşturalım. En azından, index= veya column= parametrelerini kullanarak bir tür grup anahtarı belirlemeliyiz. Aşağıdaki örneklerde DataFrame fonksiyonu yerine Pandas fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu nedenle, data= parameresini belirtmemiz gerekiyor. Yöntemi doğrudan DataFrame'e uygularsak (örneğin: df.pivot_table(...)), bu parametre data= df şeklinde ima edilmiş olur.

sales_by_region = pd.pivot_table(data=df, index='Region')
print(pivot)
Sales
Region
East 408.182482
North 438.924051
South 432.956204
West 452.029412

Yukarıdaki kodu, daha anlaşılır olduğunu düşünenler aşağıdaki şekilde yazıp çalıştırabilir. İkisi de aynı sonucu verir.

sales_by_region = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region'
)
print(pivot)
Sales
Region
East 408.182482
North 438.924051
South 432.956204
West 452.029412

Çıktıyı parçalara bölüp irdeleyelim.

 1. pd.pivot_table() fonksiyonu kullanılarak oluşturulan, sales_by_region adlı yeni bir DataFrame oluşturduk.
 2. Veri Çerçevesi (DataFrame) olarak, df'yi belirtik ve index='region' parametresi ile region sütununu indeks değeri olarak belirledik, yani veriler bölge sütununa göre gruplanacak.

Diğer tüm parametreler varsayılan değerlerine bırakıldığı için Pandas şu varsayımı yaptı:

Pandas Özet Tablosunda Sadece Belirli Sütunları Toplamak

Yukarıdaki örnekte, values= parametresini değiştirmediniz. Bu nedenle, tüm sayısal sütunlar toplanmış oldu. Bu, her zaman ideal olmayabilir. Bu nedenle Pandas, tek bir sütunu temsil eden tek bir dize/string veya birden çok sütunu temsil eden bir dizi/string listesi iletmemize izin verir.

Şimdi kodumuzu, sadece Satışların (Sales) ortalamasını hesaplayacak şekilde değiştirelim:

pivot = pd.pivot_table(data=df, index='Region', values='Sales')
print(pivot)
Sales
Region
East 408.182482
North 438.924051
South 432.956204
West 452.029412

Tüm sayısal sütunları toplamak yerine yalnızca belirtilen sütunun toplandığını görebiliriz.

Pandas Özet Tablosunda Toplama Yöntemleriyle Çalışmak

Pandas'ta ilk pivot tablonuzu oluşturduğunuza göre, şimdi toplama yöntemlerini değiştirmeye çalışalım. Bu, verilerinizin nasıl bir araya getirilmesini istediğinizi belirtmenize olanak tanır. Pandas'ın gücünün gerçekten ortaya çıktığı yer burasıdır ve karmaşık analizleri kolaylıkla hesaplamanıza olanak tanır.

Pandas Özet Tablosunda Toplama Yöntemini Belirtmek

Verilerin bir pivot tabloda nasıl toplandığını değiştirmek için aggfunc= (aggregation function yani toplama fonksiyonu) parametresini kullanabilirsiniz. Pandas, varsayılan olarak verileri toplamak için .mean() yöntemini kullanır. 'mean', 'sum' veya 'max' gibi adlandırılmış bir işlevi veya np.mean gibi çağrılabilir bir fonksiyon/işlevi iletebilirsiniz.

Şimdi tüm bölgelerdeki satışlarımızın toplamını bulmak için davranışımızı değiştirmeye çalışalım:

pivot = pd.pivot_table(data=df, index='Region', aggfunc='sum')
print(pivot)
Sales Units
Region
East 167763 8110.0
North 138700 4359.0
South 59315 2798.0
West 61476 2624.0

Pandas DataFrame'de Çoklu Toplama Yöntemi

Benzer şekilde, bir Pandas pivot tablosuna birden çok toplama yöntemi belirtebiliriz. Bu oldukça kolaydır ve sadece bir fonksiyon listesi yazmanızı gerektirir ve fonksiyon, tüm değer barındıran sütunlarına uygulanır. Hem ortalama hem de toplam için değerler üretelim:

pivot = pd.pivot_table(data=df, index='Region', aggfunc=['mean', 'sum'])
print(pivot)
mean sum
Sales Units Sales Units
Region
East 408.182482 19.732360 167763 8110.0
North 438.924051 19.202643 138700 4359.0
South 432.956204 20.423358 59315 2798.0
West 452.029412 19.294118 61476 2624.0

Bunun ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar daha fazla veri sağladığını görebiliyoruz! Sayısal verileri içeren her sütun için hem ortalama hem de toplam oluşturuldu.

Farklı Sütunlar için Farklı Toplama Yöntemi Belirtmek

Şimdi, Farklı Sütunlar için Farklı Toplama Yöntemi Belirtmek istediğinizi hayal edin. Bunu yapmak için, aşağıdaki anahtar/değer çifti biçimini içeren bir sözlüğü iletebilirsiniz: 'sütun': fonksiyon. Birimlerin (Units) toplamını ve ortalama satış sayısını hesaplamak istediğimizi varsayalım:

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  aggfunc={'Sales': 'mean', 'Units': 'sum'}
)

print(pivot)
Sales Units
Region
East 408.182482 8110.0
North 438.924051 4359.0
South 432.956204 2798.0
West 452.029412 2624.0

Bu, aynı DataFrame'de farklı temel performans göstergeleri arasında karşılaştırılan verileri kolayca görmenizi sağlar.

Pandas'ta Özet Tablolarında Özel Toplamaları

Pandas, ayrıca özel bir fonksiyonu .pivot_table() fonksiyonu olarak kullanmanızı (pandas fonksiyonuna dönüştürmeyi) sağlar. Bu, ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış analizlerle çalışma yeteneğimizi büyük ölçüde genişletir! Bir sütunun ortalamasını herhangi bir aykırı değer olmadan hesaplayan bir fonksiyona nasıl dönüştürebileceğimizi görelim.

Pandas, veri aralığındaki yüzdelerine göre seçmek istediğimiz bir dizi değeri tanımlamamıza izin veren bir .quantiles() yöntemiyle birlikte gelir. Diyelim ki, verilerin üst ve alt %10'unu kaldırarak bir sütunun ortalamasını hesaplamak istedik. Aşağıdaki fonksiyonu tanımlayabiliriz:

import numpy as np
def mean_no_outliers(values):
  no_outliers = values.quantile([0.1, 0.9])
  mean = np.mean(no_outliers)
  return mean

Yukarıdaki fonksiyon, .pivot_table() fonksiyonu tarafından iletilen değerler (values) olacak olan tek bir parametreyi kabul eder. Değerler daha sonra .quantile() metodu/yöntemi kullanılarak filtrelenir. Son olarak, bu değerlerin ortalaması hesaplanır. Satış (Sales) sütunumuza uygulanan pivot tablomuzda bunu (ve normal ortalama (mean) toplamayı) nasıl kullanabileceğimizi görelim.

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  aggfunc=['mean', mean_no_outliers],
  values='Sales'
)

print(pivot)
mean mean_no_outliers
Sales Sales
Region
East 408.182482 436.0
North 438.924051 484.5
South 432.956204 434.1
West 452.029412 497.0

Daha Karmaşık Pandas Pivot Tabloları

Artık .pivot_table() fonksiyonunun Pandas'ta nasıl kullanıldığını anladığınıza göre, şimdi anlayışımızı nasıl genişletebileceğimize bir göz atalım. Bu bölümde, Pandas pivot tablolarımıza nasıl sütun ve çoklu indeks ekleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Pandas Özet Tablosuna Sütun Eklemek

Bir Pandas pivot tablosuna sütun eklediğimizde, verilere başka bir boyut ekleriz. index= parametresi verileri dikey olarak bölerken, column= parametresi verileri yatay olarak gruplar ve böler. Bu, okunması kolay bir tablo oluşturmamızı sağlar. Verileri Type sütununa göre bölmek için column= parametresini nasıl kullanabileceğimizi görelim.

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  columns='Type',
  values='Sales'
)

print(pivot)
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing
Region
East 405.743363 423.647541 399.028409
North 438.894118 449.157303 432.528169
South 412.666667 475.435897 418.924528
West 480.523810 465.292683 419.188679

Tamamen başka bir veri boyutunu eklemenin ne kadar kolay olduğunu görebiliriz. Bu, gruplandırmalar arasındaki farkları okunması kolay bir biçimde belirlememizi sağlar.

Pandas Özet Tablolarına Birden Çok Dizin Eklemek

Sütunlar yatay bir boyut eklerken, verilerimizde mantıksal bir hiyerarşi olduğunda birden çok dizin de belirtebiliriz. Örneğin, pivot tablomuza bir tarih boyutu ekleyebiliriz. Verilerimizi çeyreklere göre gruplandırmak için Pandas'ın yerleşik tarih formatını kullanalım. Bu, daha sonra, verilerimizi belirli bir süre boyunca görselleştirmemizi sağlar. Bunun nasıl çalıştığını görelim:

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index=['Region',df['Date'].dt.quarter],
  columns='Type',
  values='Sales'
)

pivot.head()
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing
Region Date
East 1 423.241379 369.250000 428.948718
2 274.800000 445.425000 456.816327
3 425.382353 506.421053 342.386364
4 453.866667 405.666667 364.795455
North 1 394.727273 450.869565 489.944444

Bu, çok indeksli bir Pandas DataFrame döndürür. Daha karmaşık görünse de, çok indeksli bir Pandas DataFrame'deki verilere erişim, diğer herhangi bir DataFrame'deki verilere erişmeye oldukça benzer şekilde çalışır. Bununla birlikte, artık 1 yerine iki dizin sütunumuz olduğundan, bir dize/string dizini iletebiliriz. Diyelim sadece Doğu Bölgesi(East), Çeyrek 1 ve Erkek giyim (Men's Clothing) kesişimine erişmek istedik, bu durumda, aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

print(pivot.loc[('East', 1), "Men's Clothing"])
369.25

Panda Pivot Tablolarını Özelleştirmek

Bu başlık altında, Pandas pivot tablolarınızı nasıl özelleştireceğinizi öğreneceksiniz. Bu, toplamları ekleme ve eksik verilerle çalışma gibi daha da fazla özelleştirme eklemenize olanak tanır. Ayrıca, belirli bir değerle ortaya çıkan bir pivot tabloda, eksik verileri nasıl dolduracağınızı da öğreneceksiniz.

Pandas Özet Tablolarına Toplamların Eklemesi

Pandas pivot tablosuna toplamları nasıl ekleyeceğinizi öğrenerek başlayalım. Bu, bir boole değeri kabul eden margins= parametresi tarafından kontrol edilir. Varsayılan olarak bu, False olarak ayarlanmıştır, ancak True olarak değiştirildiğinde, toplamlar satırlara ve sütunlara eklenir. Bunun neye benzediğini görelim:

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  columns='Type',
  values='Sales',
  margins=True
)

print(pivot)
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing All
Region
East 405.743363 423.647541 399.028409 408.182482
North 438.894118 449.157303 432.528169 438.924051
South 412.666667 475.435897 418.924528 432.956204
West 480.523810 465.292683 419.188679 452.029412
All 427.743860 444.257732 415.254717 427.254000

Varsayılan olarak, Pandas toplamları 'All (Tümü)' olarak adlandırır. Bu etiketleri yeniden adlandırmak istiyorsanız, değerleri yeniden etiketlemek üzere bir dize/string iletmek için margins_name= parametresini kullanabilirsiniz.

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  columns='Type',
  values='Sales',
  margins=True,
  margins_name='Total'
)

print(pivot)
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing Total
Region
East 405.743363 423.647541 399.028409 408.182482
North 438.894118 449.157303 432.528169 438.924051
South 412.666667 475.435897 418.924528 432.956204
West 480.523810 465.292683 419.188679 452.029412
Total 427.743860 444.257732 415.254717 427.254000

Pandas Özet Tablosunda Eksik/Kayıp Verilerle Başa Çıkmak

Pandas hiçbir verinin olmadığı bir kesitle karşılaştığında, ortaya çıkan pivot tabloya bir NaN değeri ekler. DataFrame'imizi bazı eksik verileri içerecek şekilde değiştirelim:

import numpy as np
df.loc[(df['Region'] == 'East') & (df['Type'] == "Children's Clothing"), 'Sales'] = np.NaN

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  columns='Type',
  values='Sales',
)

print(pivot)
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing
Region
East NaN 423.647541 399.028409
North 438.894118 449.157303 432.528169
South 412.666667 475.435897 418.924528
West 480.523810 465.292683 419.188679

Özellikle teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bir NaN değeri görmek her zaman ideal olmayabilir. Bu nedenle Pandas, bu eksik veri noktalarını doldurmak için bir değer iletmenizi sağlayan fill_value= parametresini sunar. Örneğin, tüm bu NaN değerleri 0 ile doldurmak istersek, basitçe bu parametreyi ekleyebiliriz:

import numpy as np
df.loc[(df['Region'] == 'East') & (df['Type'] == "Children's Clothing"), 'Sales'] = np.NaN

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  columns='Type',
  values='Sales',
  fill_value=0
)

print(pivot)
Type Children's Clothing Men's Clothing Women's Clothing
Region
East 0.000000 423.647541 399.028409
North 438.894118 449.157303 432.528169
South 412.666667 475.435897 418.924528
West 480.523810 465.292683 419.188679

Pandas Özet Tablo Verilerini Sıralamak

Pandas'a, sürüm 1.3.0'dan başlayarak, elde edilen DataFrame'i sıralamanıza olanak tanıyan yeni bir parametre eklendi. Eskiden, önce DataFrame'i oluşturmanız ve ardından verileri sıralamak için bir yöntem iletmeniz gerekirdi. Şimdi, elde ettiğiniz DataFrame'inizi sıralamaya yardımcı olması için sort=True parametresini/argümanını basitçe iletebilirsiniz.

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index='Region',
  values='Sales',
  sort=True
)

print(pivot)
Sales
Region
East 409.107383
North 438.924051
South 432.956204
West 452.029412

Pandas varsayılan olarak pivot tabloyu artan düzende sıralar. Ne yazık ki, daha karmaşık sıralama için (farklı sütunlar arasında olduğu gibi), yine de .sort_values() yöntemini peşpeşe uygulamanız gerekir.

Python Pivot Tablolarını Filtrelemek

Bu başlıkta, bir Pandas pivot tablosunu nasıl filtreleyeceğinizi öğreneceksiniz. Pivot tablolar genellikle oldukça büyük olabileceğinden, bir pivot tabloyu filtrelemek sonuçlara odaklanmayı sağlar. Fonksiyon bir DataFrame döndürdüğünden, DataFrame'i başka herhangi bir filtrede yaptığınız gibi filtreleyebilirsiniz. Çeyrekler ve bölgeler (quarters and regions) üzerinden değerler toplayarak pivot tablomuzu yeniden oluşturalım.

pivot = pd.pivot_table(
  data=df,
  index=['Region', df['Date'].dt.quarter],
  values='Sales'
)

pivot.head()
Sales
Region Date
East 1 400.293333
2 451.696629
3 391.857143
4 380.338028
North 1 462.142857

Şimdi yapabileceğimiz şey, ya skaler bir değere ya da dinamik bir değere göre filtrelemek. Örneğin, sabit kodlanmış bir değere göre basitçe filtreleyebiliriz. Ancak, örneğin, sadece Satış ortalamasının (Sales average) genel ortalamadan (overall average) daha büyük olduğu kayıtları gösterecek şekilde filtrelemek istedik, aşağıdaki filtreyi yazabiliriz:

print(pivot[pivot['Sales'] > pivot['Sales'].mean()])
Sales
Region Date
East 2 451.696629
North 1 462.142857
2 442.034884
3 447.200000
South 1 465.263158
2 440.628571
West 1 475.000000
3 444.884615
4 466.209302

Bu kod, tam olarak istediğimizi görmemizi sağladı.

Sonuç ve Özet

Bu eğitim içeriğinde, doğrudan bir Pandas DataFrame'den Excel stili pivot tablolar oluşturmak için Pandas .pivot_table() fonksiyonunun/işlevinin nasıl kullanılacağını öğrendiniz. Fonksiyon/İşlev, çok çeşitli parametreler aracılığıyla önemli esneklik sağlar. Aşağıdaki bölüm, öğrendiklerinizin bir özetini sunar:

Kaynak:

Bu Eğitimin hazırlanmasında faydalandığım kaynağın bağlantısını paylaşmak istiyorum. https://datagy.io/python-pivot-tables/

← Önceki Bölüm Sonraki Bölüm →